Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het inhuren van onze mobiele frietwagen

 • De reservatie is pas geldig na het ontvangen van een bevestiging via  het bevestigingsformulier of per mail.
 • Binnen een aantal werkdagen nemen wij met u contact op om de details nog eens door te spreken.
 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 • De goederen of diensten worden geleverd op de afgesproken feestdatum.
 • De levering gebeurt op de vooraf afgesproken feestlocatie.
 • De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 • Eventuele klachten kan u tot 8 dagen na de feestdatum indienen via een   aangetekendschrijven.
 • Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 • Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 2% per maand.
 • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 15% van het factuurbedrag met een minimum van 60€. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voorde andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 • Alleen de handelsrechtbank van Brugge is bevoegd in geval van betwisting.
 • Bij annulaties 1 maand voor de feestdatum worden geen kosten aangerekend. Bij annuleringen buiten deze termijn wordt er 200 € in rekening gebracht.
 • Al onze prijzen zijn exclusief btw

 Kinderen

 • Kinderen onder de 3 jaar eten gratis!
 • Kinderen tussen 3 en 5 jaar krijgen 50% korting.
 • Aantal kinderen opnemen in het totaal aantal verwachte gasten, maar dienen op voorhand te worden meegedeeld.

Particulieren

Contante betaling van de factuur ter plaatse op het feest, een voorschotbij kleine feestjes dient niet betaald te worden. 

Bedrijven

Voor feesten met meer dan 100 gasten sturen wij u een voorschot factuur van 15% met een minimum van 200€. Eindfactuur is strikt betaalbaar, 30 dagen na factuurdatum.